image Báo chí Thông tin tuyên truyền
Tập trung tuyên truyền 11 nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ 2, Ngày 22/03/2021, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Triển khi thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 02/3/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 về tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền 11 nội dung tuyên truyền và tiến độ thời gian thực hiện tuyên truyền, cụ thể như sau:

11 nội dung tuyên truyền:

1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, thành phố thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước

3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của hội đồng nhân dân các cấp. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.

4. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm 2015; làm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và tình hình mới.

5. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

6. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây.

7. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đổi với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); tuyên truyền, giới thiệu để cử tri bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thể hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với nhiệm vụ chính trị, các vấn đề thiết thực của Thành phố Hồ Chí Minh tại các kỳ họp và các chương trình công tác của Quốc hội; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người công tác ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo về số lượng đại biểu chuyên trách và tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu các tôn giáo, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, đại diện các hiệp hội về sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; phấn đấu tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, trẻ tuổi bằng hoặc đạt tỷ lệ cao hơn nhiệm kỳ trước.

Nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

8. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

9. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

10. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, những âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

11. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và Nhân dân tham gia bầu cử đến với cộng đồng quốc tế và sự quan tâm, dư luận tích cực của thế giới đối với sự kiện này của đất nước.

Công tác tuyên truyền cần tập trung vào các tầng lớp Nhân dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị; bắt đầu từ hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến sau khi kết thúc bầu cử một tháng.

 

Tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền theo 3 đợt:

1. Từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 17 tháng 4 năm 2021 (cao điểm là trong tháng 4)

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03-TT/TU ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2020; Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

- Tuyên truyền Hội nghị tập huấn tập huấn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021

Tập trung tuyên truyền tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và trách nhiệm của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử và tiến hành bầu cử, nhất là tuyên truyền, cổ động cho ngày cử tri đi bầu cử vào chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021; dư luận trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử.

3. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021

Tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổng kết công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Tải Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 02/3/2021 tại đây => KH tuyên truyền của Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử.pdf

Đinh Anh Tuấn
Lượt xem: 793
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin