Tổng hợp tài liệu hướng dẫn sử dụng

- Về phương pháp hướng dẫn triển khai kết nối dữ liệu hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân của các đơn vị đến Cổng thông tin 1022

- Tài liệu hướng dẫn các tiêu chí kỹ thuật thực hiện kết nối liên thông các phần mềm nội nghiệp của các đơn vị

- Tài liệu hướng dẫn triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

- Tài liệu hướng dẫn sổ văn bản điện tử.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Lịch công tác

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thư điện tử Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm liên thông văn bản

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quản lý thuê bao vi phạm (Phường)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quản lý thuê bao vi phạm ( Quận)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Triển khai phần mềm quản lý CSDL cán bộ công chức

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phân hệ quản lý tại Doanh nghiệp Viễn thông

- Tài liệu hướng dẫn Cài đặt và cấu hình VPN Client

- Tài liệu hướng dẫn Dịch vụ công Đăng ký lao động nước ngoài 

- Tài liệu hướng dẫn Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo qua mạng

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư mời họp điện tử

-Tài liệu hướng dẫn xây dựng trang thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước

-Tài liệu hướng dẫn Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại TP.HCM (Dành cho bộ phận lập trình,phát triển ứng dụng)

-Tài liệu hướng dẫn Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại TP.HCM (Dành cho lãnh đạo, bộ phận phụ trách CNTT)

-Hướng dẫn thành phần tham dự họp theo thư mời làm việc của UBNDTPHCM

- Tài liệu hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân

- Tài liệu hướng dẫn các thông số trong Phần mềm quản lý kiosk