image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tống số văn bản: 15
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
1 1326/STTTT-BCVT SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 2020 - 2030)
2 1158/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số của Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2020 - 2030)
3 1129/STTTT-BCVT Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính
4 1056/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Khung kiến trúc tổng thể Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh.
5 982/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
6 123/QĐ-BTTTT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
7 318/QĐ-UBND Vê việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
8 4419/BTTTT-THH Về công bố danh mục cập nhật các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
9 2228/QĐ-BTTTT Bộ TTTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử
10 2111/QĐ-BTTTT Công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông