Sơ lược quá trình hình thành và pháp triển

 

Ngày 29 tháng 10 năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 247/2004/QĐ-UBND về thành lập Sở Bưu chính-Viễn thông, trụ sở làm việc đặt tại số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Ngay từ đầu năm 2005 Sở Bưu chính- Viễn thông đã nhanh chóng phát triển và dần dần đi vào ổn định về cơ cấu tổ chức và hoạt động với biên chế được giao là 81 cán bộ công chức và người lao động.        

Ngày 16 tháng 6 năm 2006, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, viễn thông.

Trải qua hơn 3 năm hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính-Viễn thông sáp nhập chức năng quản lý nhà nước về báo chí-xuất bản từ Sở Văn hoá và Thông tin theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008. Với việc sáp nhập này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 12 nhân sự từ Sở Văn hoá và Thông tin,  thành lập thêm 2 phòng chức năng (Phòng Báo chí-Xuất bản và Phòng Thông tin điện tử).

Tháng 10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận trang tin điện tử thành phố (Hồ Chí Minh City Web) với 6 nhân sự chuyển từ Văn phòng UBND thành phố.

Ngày 30 tháng 12 năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 97/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tháng 1/2010, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận chức năng thẩm định, cấp phép xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, với nhiệm vụ này Sở Thông tin và Truyền thông được bổ sung 5 biên chế để thực hiện.

Tổ chức bộ máy của Sở hiện nay gồm: Ban Giám đốc; Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Bưu chính- Viễn thông; Phòng Báo chí; Phòng Xuất bản, in và phát hành; Phòng Thông tin điện tử, Phòng Pháp chế.

Đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin-Truyền thông; Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông.