LIÊN KẾT WEB
Kế hoạch thanh kiểm tra
Ban hành Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2012 về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh (11/01/2012)

Theo đó, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thông tin và truyền thông đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong năm 2011 Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nhiều đợt thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực thuộc Sở quản lý. Tuy nhiên, một số mặt như việc quản lý sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến GameOline, quản lý thuê bao trả trước điện thoại di động, tin nhắn rác, sử dụng tần số vô tuyến điện…vẫn đang là những vấn đề nóng cần được quan tâm.
 
Cụ thể, các nội dung thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình cáp, công tác báo chí xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn; kiểm tra, giám sát thực hiện quảng cáo, quyền tác giả trên mạng thông tin máy tính, lĩnh vực công nghệ thông tin; kiểm tra việc cung cấp dịch vụ tại các đại lý Internet, trò chơi trực tuyến GameOnline; thanh tra việc cung cấp dịch vụ viễn thông, về ngăn chặn tin nhắn rác, tin lừa đảo theo Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các dịch vụ bưu chính - chuyển phát; cơ sở hạ tầng viễn thông, kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Cũng trong năm 2012 sẽ tổ chức thanh tra diện rộng các Đài phát thanh, truyền thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông theo Thông tư liên Bộ số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV  ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin Truyền thông- Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
Giám đốc Sở đã giao Chánh thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra đã đề ra.

CÁC TIN BÀI KHÁC: