image Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
Tống số văn bản: 8
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
2 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
3 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
4 Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
5 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về kinh phí danh mục C Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu