image Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
Tống số văn bản: 5
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
2 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về kinh phí danh mục C Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
3 Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục A Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
4 Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục D Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
5 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về kinh phí danh mục A đợt 2 (điều chỉnh) Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu