image Giải quyết khiếu nại tố cáo
Công khai Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đối với khiếu nại của ông Lê Xuân Thạnh (23/11/2018)