DANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
 

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Thời gian đảm nhận

I.

   Đảng ủy Sở qua các thời kỳ

   

1

         Lê Mạnh Hà

Bí thư Đảng ủy

2005 - 2010

2

         Lê Thái Hỷ

Bí thư Đảng ủy

2010 - 2015

3

         Lê Quốc Cường

Bí thư Đảng ủy

2015 - nay

II.

   Ban Giám đốc qua các thời kỳ

   

1

Lê Mạnh Hà

Giám Đốc

10/2004 - 8/2011

2

Lê Thái Hỷ

Giám Đốc

8/2011 -  11/2016

3

Dương Anh Đức

Giám Đốc

7/2017 -  nay

4

Hoàng Lê Minh

Phó giám đốc

10/2004 - 3/2008

5

Võ Văn Long

Phó giám đốc

6/2008 -  5/2018

6

Nguyễn Anh Tuấn

Phó giám đốc

1/2009 - 3/2014

7

Lê Quốc Cường

Phó giám đốc

7/2012 -  nay

8

         Võ Thị Trung Trinh

Phó giám đốc

7/2014 -  nay

9

         Từ Lương

Phó giám đốc

11/2018 -  nay

III.

   Ban chấp hành Công đoàn Sở qua các thời kỳ

   

1

        Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch

 

2

        Võ Văn Long

Chủ tịch

 

3

       Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch

 

IV.

  Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Sở qua các thời kỳ

   

1

       Nguyễn Đức Chung

Bí thư đoàn

 

2

       Hồ Thế Khương

Bí thư đoàn

 

3

       Đoàn Ái Nghiệp

Bí thư đoàn