LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Công nghệ thông tin
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hạng mục, công việc và hoạt động CNTT&TT
   
 Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 Sáng từ 7h30 đến 11h15

 Chiều từ 13h30 đến 17h

Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông..

 
 Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
 Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ (sửa đổi, bổ sung), bao gồm:

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị về phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết lập theo mẫu nêu tại Phụ lục III Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền Thông;

- Đề cương và dự toán chi tiết (theo các nội dung Điều 5, Điều 6 Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền Thông);

- Quyết định chỉ định đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết (nếu thuê
tư vấn);

- Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bản sao).

Số lượng hồ sơ: 03 (bộ). Trường hợp cần bổ sung số lượng hồ sơ để gửi các cơ quan có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo cho cơ quan, đơn vị bằng văn bản

Đính kèm: Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hạng mục, công việc và hoạt động CNTT&TT

 Thời hạn giải quyết
(sửa đổi, bổ sung): + Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết tối đa là 10 ngày (được tính theo ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ); + Trường hợp cần yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thêm về nội dung đề cương và dự toán chi tiết, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu cơ quan, đơn vị bổ sung hoặc giải trình. Thời gian thẩm định được tính từ khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
 Đối tượng thực hiện
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

 Kết quả
Quyết định hành chính
 Phí, lệ phí
Không
 Tên mẫu đơn
Tờ trình phê duyệt thuyết minh và dự toán chi tiết hạng mục (theo điểm b mục 2 điều 7 Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT)
 Yêu cầu điều kiện

Không.

 Cơ sở pháp lý

-   Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

-   Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

-   Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

-   Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

-   Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

-   Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

-   Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

-   Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 1 tháng 7 năm 2011 công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

-   Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;

-   Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;

- Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

Lưu Ý

 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hạng mục, công việc và hoạt động  CNTT&TT

Cơ sở hạ tầng thông tin và Truyền thông Quốc gia

 Nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Bổ sung mẫu đơn.

- Sửa đổi thời hạn giải quyết

 

-   Về thời hạn giải quyết: theo mục 1 điều 8 Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

-   Về mẫu đơn: theo điểm b mục 2 điều 7 Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 8 tháng 9 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC: