LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Công nghệ thông tin
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm B & C lĩnh vực CNTT&TT
   
 Trình tự thực hiện

Bước 1- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật

Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (59 Lý Tự Trọng Q.1)

Thời gian nhận hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 Sáng từ 7h30 đến 11h15

 Chiều từ 13h30 đến 17h

Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn người nộp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả - Sở Thông tin và truyền thông.

 
 Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
 Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ (sửa đổi, bổ sung), bao gồm:

- Tờ trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06  tháng 11  năm 2009 của Chính phủ);

- Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư (theo Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06  tháng 11  năm 2009 của Chính phủ;

- Văn bản của cơ quan đầu mối thẩm định;

- Ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có).

* Lưu ý: Đối với dự án nhóm B, C chủ đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án nhóm C có mức vốn đầu tư từ 3 tỷ đồng trở xuống chỉ phải lập báo cáo đầu tư.

 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Đính kèm:Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm B & C lĩnh vực CNTT&TT

 Thời hạn giải quyết
(theo Khoản 4 Điều 26 của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP) * Nhóm B: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . * Nhóm C: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . * Dự án đầu tư tài sản cố định không kèm chí phí xây lắp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
 Đối tượng thực hiện
Tổ chức
 Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

 Kết quả
Quyết định hành chính
 Phí, lệ phí
Tùy vào mức đầu tư của dự án (theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư).
 Tên mẫu đơn
- Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ).
 Yêu cầu điều kiện

Không.

 Cơ sở pháp lý

- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

            -  Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

            - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

-    Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

-    Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

-    Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

-    Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 1 tháng 7 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

-    Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định công tác quản lý các dự án, hạng mục, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

Lưu ý:

Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư nhóm B & C lĩnh vực CNTT&TT

Cơ sở hạ tầng thông tin và Truyền thông Quốc gia

 Nội dung sửa đổi, bổ sung:

 

- Sửa đổi tên thủ tục hành chính

- Bổ sung mẫu đơn.

- Sửa đổi thời hạn giải quyết

 

-    Về mẫu đơn: theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

 

-    Về tên thủ tục hành chính: theo điều 4 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

-    Về thời gian: theo mục 4 điều 26 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.