LIÊN KẾT WEB
bưu chính, viễn thông

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 210 kết quả tìm kiếm.
Trang của 11
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 5598/BKHĐT-TH Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 10/07/2017 Về lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
2 29/CT-TTg Chỉ thị 05/07/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
3 07/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định về mã bưu chính quốc gia
4 03/2017/TT-BKHĐT Thông tư 25/04/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
5 49/2017/NĐ-CP Nghị định 24/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
6 49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
7 02/VBHN-BTTTT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 17/04/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
8 660/STTTT-BCVT Văn bản hành chính (Thông báo, Kế hoạch, Công văn) 14/04/2017 Về tăng cường các biện pháp quản lý và xử lý khắc phục các nắp hầm cống viễn thông không đảm bảo an toàn trên địa bàn Thành phố
9 566/KH-STTTT 03/04/2017 Về công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông năm 2017
10 17/2017/NĐ-CP Nghị định 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
11 17/2017/NĐ-CP Nghị định 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
12 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
13 02/2017/QĐ-TTg Quyết định 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
14 2378/QĐ-BTTTT Quyết định 30/12/2016 Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
15 175/2016/NĐ-CP Nghị định 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
16 46/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
17 55/2016/QĐ-TTg Quyết định 26/12/2016 Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
18 35/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định báo cáo nghiệp vụ bưu chính
19 55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
20 39/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 210 kết quả tìm kiếm.
Trang của 11