LIÊN KẾT WEB

The player will show in this paragraph

Bưu chính viễn thông
Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính nội tỉnh/chi nhánh/ văn phòng đại diện (22/6/2016 03:22)
Thủ tục thu hồi giấy phép bưu chính nội tỉnh (22/6/2016 03:16)
Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung (22/6/2016 03:02)
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (22/6/2016 02:52)
Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi hết hạn (22/6/2016 02:43)
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh (22/6/2016 02:29)
Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh, chi nhánh, văn phòng đại diện (22/6/2016 02:17)
Thủ tục cấp giấy phép bưu chính nội tỉnh (22/6/2016 02:04)