image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 7
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (phạm vị nội tỉnh/ chi nhánh/ văn phòng đại diện) Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục cấp giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh) Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (phạm vi nội tỉnh) Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (phạm vi nội tỉnh) Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (phạm vi nội tỉnh) Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
6 Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính của chi nhánh/ văn phòng đại diện Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
7 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung (phạm vi nội tỉnh) Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông