Ban GIÁM ĐỐC
1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

- Họ và tên: Dương Anh Đức

- Chức vụ: Giám đốc

- Phụ trách: 

 • Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân thành phố giao;
 • Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông;
 • Trực tiếp phụ trách các công tác: cải cách hành chính; tổ chức và cán bộ; kế hoạch và tài chính; thanh tra; pháp chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cơ quan Sở; Công tác liên quan đến việc hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; Công tác liên quan đến đào tạo nhân lực thông tin và truyền thông; Công tác khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.
 • Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch-Tài chính.
 • Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của cấp có thẩm quyền.

- Số điện thoại liên lạc: (028) 3520.2727 - 323

2. PHÓ Giám đốc:

- Họ và tên: Lê Quốc Cường

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Phụ trách: 

 • Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: thông tin điện tử; công nghiệp công nghệ thông tin; bưu chính; viễn thông; Internet; tần số vô tuyến điện; công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; quản lý trò chơi trực tuyến; quảng cáo trên môi trường mạng, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.
 • Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo trang tin điện tử thành phố (Hồ Chí Minh City Web); trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (ict-hcm.gov.vn).
 • Người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Trực tiếp chỉ đạo: phòng Bưu chính-Viễn thông; phòng Thông tin điện tử; Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 • Phụ trách công tác công đoàn Sở; công tác dân vận;
 • Phụ trách công tác quản lý nhà nước Hội Truyền thông và Điện tử, Hội công nghệ vi mạch bán dẫn thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tham gia các Ban Chỉ đạo Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.

- Số điện thoại liên lạc: (028) 3520.2727 - 324

3. PHÓ Giám đốc:

- Họ và tên: Võ Thị Trung Trinh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Phụ trách: 

 • Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin, an ninh mạng.
 • Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
 • Trực tiếp chỉ đạo phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;
 • Quản lý nhà nước Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh;
 • Trưởng Ban Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.

- Số điện thoại liên lạc: (028) 3520.2727 - 313

4. PHÓ Giám đốc:

- Họ và tên: Từ Lương

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Phụ trách: 

 • Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí; lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm xuất bản phẩm;
 • Công tác thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở;

 • Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

 • Trực tiếp chỉ đạo phòng Báo chí, phòng Xuất bản, In và Phát hành;

 • Phụ trách công tác thanh niên.

 • Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.

- Số điện thoại liên lạc: (028) 3520.2727 - 322