image Dự án chuẩn bị đầu tư
Tống số văn bản: 10
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg Dự án chuẩn bị đầu tư
2 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
3 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
4 Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
5 Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư